Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Als u bouwjetekeningen.nl wilt gebruiken, moet u wettelijk gebonden zijn en akkoord gaan met de hieronder beschreven Algemene voorwaarden.

Gaat u niet akkoord met een van deze Algemene voorwaarden, gebruik bouwjetekeningen.nl dan niet.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de genoemde voorwaarden verstaan met de betekenissen die erachter staan vermeld:

 • Algemene voorwaarden: Onderhavige Algemene voorwaarden van BouwJeTekeningen.
 • BouwJeTekeningen: BouwJeTekeningen eigenaar van bouwjetekeningen.nl. En die de Diensten aan de Wederpartij aanbiedt en uitvoert.
 • Wederpartij: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon jegens wie BouwJeTekeningen een Opdracht aangaat, of met wie BouwJeTekeningen in onderhandeling is over, de levering van zaken, de verkoop, het leveren van Diensten of het verrichten van andere prestaties.
 • Diensten: Alle door de Klant verstrekte Opdrachten en/of ondernemingen die BouwJeTekeningen ten behoeve van de Wederpartij maakt.
 • Opdracht: Alles waarmee BouwJeTekeningen en de Wederpartij is overeengekomen.
 • Partijen: BouwJeTekeningen en Wederpartij.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Uitsluitend deze gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen tussen BouwJeTekeningen en de Wederpartij, waarop BouwJeTekeningen deze van toepassing heeft verklaard mits er van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken door de Partijen.
 2. Mogelijke afwijkende voorwaarden van de onderhavige Algemene voorwaarden zijn enkel bindend voor BouwJeTekeningen wanneer een wettige vertegenwoordiger van BouwJeTekeningen zich daar op schriftelijke wijze akkoord mee heeft verklaard.
 3. Deze onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met BouwJeTekeningen, voor de uitvoering waarbij door BouwJeTekeningen eventuele derden worden verenigt.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(baar) zijn, dan blijft het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BouwJeTekeningen en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet geregeld is in deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ”naar de geest” van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ”naar de geest” van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. De aanbiedingen zijn vrijblijvend. BouwJeTekeningen is gerechtigd de aanbiedingen te wijzigen en aan te passen. Wanneer het product, of dienst waarop op de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is vervalt deze aanbieding.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 3. BouwJeTekeningen kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is BouwJeTekeningen niet aansprakelijk, tenzij deze onderdeel van de overeenkomst vormen en dit ook schriftelijk zo is vastgelegd.
 5. Door BouwJeTekeningen verstrekte afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden noch aan derden ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij staat er voor in, dat deze gegevens niet worden gebruikt voor enig ander doel dan de onderlinge overeenkomst tussen Partijen.
 6. Indien BouwJeTekeningen met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.
 7. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de website en andere mail (uitlatingen) van BouwJeTekeningen zijn samengesteld kan BouwJeTekeningen voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen niet aansprakelijk worden gesteld. De Wederpartij kan hieraan geen verplichtingen van BouwJeTekeningen. ontlenen.
 8. Ondanks grote zorgvuldigheid waarmee catalogi en mailuitingen zijn samengesteld kan BouwJeTekeningen voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. De Wederpartij kan hieraan geen verplichting van BouwJeTekeningen ontlenen.

Artikel 4 – Koop op afstand

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zo spoedig mogelijk zullen worden toegezonden.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van onderhavige clausules zijn de gevolgen van wijzigingen van in- of uitvoerrechten of ander recht of belastingen van de orderbevestiging en optredende verandering van de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, voor rekening van de Wederpartij.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Voor de gevolgen van zet- en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij zet- en drukfouten is BouwJeTekeningen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Leveringstermijnen en levering

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de levering van bepaalde zaken een termijn opgegeven, of overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van dit termijn dient de Wederpartij BouwJeTekeningen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BouwJeTekeningen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om dan alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. De door BouwJeTekeningen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op een schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren, de overeenkomst te ontbinden dan wel de betaling van de goederen te weigeren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De Wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 3. De goederen zullen door BouwJeTekeningen bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 4. Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst door BouwJeTekeningen gegevens van de Wederpartij behoeft moeten worden, ontvangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze gegevens volledig en juist aan BouwJeTekeningen beschikbaar heeft gesteld.
 5. De Wederpartij is verplicht de gekochte en/of bewerkte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. BouwJeTekeningen zal in dat geval eventuele aanvullende kosten en de gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten doorberekenen aan de Wederpartij.
 6. BouwJeTekeningen is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende gedeeltes en/of fasen uit te (laten) voeren en periodiek te factureren en/of het aldus uitgevoerde gedeelte of de aldus uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren.
 7. Wanneer de Wederpartij in gebreke zal komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BouwJeTekeningen gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (de daaronder begrepen kosten) aan de zijde van BouwJeTekeningen daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7 – Herroepingsrecht van producten en bedenktijd

 1. Wanneer producten wordt aangekocht, al dan niet digitaal te leveren, heeft de consument, welke niet handelt in uitoefening van diens beroep op bedrijf, gedurende veertien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument het product in ontvangst neemt. Bij digitale producten is deze dag de dag van de betaling.
 2. Bij levering van Diensten (zoals bouwtekeningen) op een digitale wijze, kan er op het herroepingsrecht geen beroep worden gedaan door de Wederpartij, wanneer de prestatie reeds door BouwJeTekeningenis verricht. De Wederpartij stemt in met het accorderen van onderhavige Algemene voorwaarden met de aanvang van nakoming door BouwJeTekeningen. Met accordering van onderhavige Algemene voorwaarden verklaart de Wederpartij afstand te doen van het recht van ontbinding zodra BouwJeTekeningen de overeenkomst, evenals haar rustende verplichtingen, is nagekomen.

Artikel 8 – Ontbinden , opschorten en tussentijds opzeggen van de overeenkomst

 1. BouwJeTekeningen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
 2. De verplichtingen uit de overeenkomst door de Wederpartij niet volledig of tijdig na worden gekomen.
 3. BouwJeTekeningen kennis heeft genomen van omstandigheden die duiden dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen na het afsluiten van de overeenkomst.
 4. De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. In geval van liquidatie, van beslaglegging, van (aanvragen van) surseance van betaling, van faillissement, van beslaglegging (indien voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 6. Wanneer er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomsten onmogelijk blijkt of indien de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkheid niet van BouwJeTekeningen kan worden gevergd doordat er anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BouwJeTekeningen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien BouwJeTekeningen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien BouwJeTekeningen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is BouwJeTekeningen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BouwJeTekeningen, zal BouwJeTekeningen in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden door BouwJeTekeningen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden om deze kosten binnen de daartoe genoemde termijn te voldoen, tenzij BouwJeTekeningen anders aangeeft.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-/afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Vervoer en vervoerders

 1. Wanneer de levering niet online digitaal plaatsvind, heeft BouwJeTekeningen de keuze voor het vervoersmiddel. Het is BouwJeTekeningen niet verplicht een ander vervoersmiddel te nemen, wanneer er eventuele belemmeringen of tijdelijke verhinderingen opdoen bij het eerder gekozen vervoersmiddel.
 2. Eventuele transportschade dient bij aankomst van het geleverde op de vrachtbrief te worden omschreven en worden ondertekend door de vervoerder.

Artikel 10 – Betaling, incassokosten en betalingstermijn

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder recht op verrekening, op een door BouwJeTekeningen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BouwJeTekeningen is aangegeven.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. BouwJeTekeningen heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. BouwJeTekeningen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BouwJeTekeningen kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BouwJeTekeningen verschuldigde.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien BouwJeTekeningen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is BouwJeTekeningen gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoegen van BouwJeTekeningen zekerheid heeft gesteld tot nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken/goederen blijven uitsluitend eigendom van BouwJeTekeningen, totdat alle vorderingen die BouwJeTekeningen op de Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de genoemde vordering volledig zijn betaald.
 2. De Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BouwJeTekeningen te bewaren.
 3. Zolang de eigendom van de zaken niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van BouwJeTekeningen mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 4. BouwJeTekeningen is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de Wederpartij in gebreke is gesteld met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd of dreigt te gaan verkeren. De Wederpartij zal BouwJeTekeningen te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van BouwJeTekeningen.

Artikel 12 – Overmacht

 1. BouwJeTekeningen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BouwJeTekeningen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BouwJeTekeningen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BouwJeTekeningen of van derden daaronder begrepen. BouwJeTekeningen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BouwJeTekeningen zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. BouwJeTekeningen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel BouwJeTekeningen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BouwJeTekeningen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – Garantie

 1. Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de BouwJeTekeningen tegenover de Wederpartij.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BouwJeTekeningen, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar BouwJeTekeningen geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen BouwJeTekeningen en de door BouwJeTekeningen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 14 – Keuring en reclameren

 1. De door BouwJeTekeningen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in artikel 13 genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. BouwJeTekeningen kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 • De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering schriftelijk aan BouwJeTekeningen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BouwJeTekeningen in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient BouwJeTekeningen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 • Indien van het gebrek later melding wordt gemaakt dan in deze onderhavige Algemene voorwaarden is gesteld, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, schadeloosstelling en/of vervanging.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal BouwJeTekeningen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van BouwJeTekeningen, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan BouwJeTekeningen te retourneren en de eigendom daarover aan BouwJeTekeningen te verschaffen, tenzij BouwJeTekeningen anders aangeeft.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van BouwJeTekeningen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Wanneer BouwJeTekeningen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid enkel beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling is geregeld.
 2. BouwJeTekeningen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BouwJeTekeningen is uitgegaan van, door, of namens de algemene verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van BouwJeTekeningen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar.
 4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van BouwJeTekeningen jegens een afnemer beperkt tot het door BouwJeTekeningen in verband met de betreffende order in rekening gebrachte maximale factuurwaarde, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. BouwJeTekeningen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft of schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BouwJeTekeningen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BouwJeTekeningen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige Algemene voorwaarden. BouwJeTekeningen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Adviezen en/of hulp van welke aard ook door BouwJeTekeningen aan de Wederpartij gevraagd of ongevraagd gegeven, kunnen nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van BouwJeTekeningen.
 8. BouwJeTekeningen is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 9. Schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door of vanwege de Wederpartij verstrekte gegevens.
 10. Beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de Afnemer ter beschikking gestelde zaken.
 11. Daden en nalatigheden van de Wederpartij of zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door, vanwege of in het kader van de levering te werk zijn gesteld.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BouwJeTekeningen of zijn leidinggevende of ondergeschikte.

Artikel 16 – Verbod op openbaarmaking en publicaties

 1. Geen enkel door de Wederpartij gedownloade of opgehaalde bouwtekening, (3D) ontwerp of afbeelding mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, als in elektronisch, mechanisch, via opnamen of op een andere manier en/of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder dat daar alvorens schriftelijke toestemming van BouwJeTekeningen voor is gegeven. Wanneer er door BouwJeTekeningen tot ontdekking genomen wordt dat de Wederpartij toch zonder enige schriftelijke toestemming van BouwJeTekeningen een bouwtekening, (3D) ontwerp of afbeelding op een mogelijke wijze heeft gedeeld en/of ter openbaarheid heeft gebracht, dan zal er door de Wederpartij direct een geldboete van € 4.000,00  per openbaargemaakte of anderszins zonder schriftelijke toestemming gedeelde bouwtekening, (3D) ontwerp of afbeelding aan BouwJeTekeningen af dienen te staan. Indien deze overtreding voortduurt zal er door de Wederpartij nog eens extra een geldboete van € 450,00 aan BouwJeTekeningen dienen te verbeuren per dag dat de genoemde overtreding voortzet. Een en ander laat het recht van BouwJeTekeningen onverlet om tot vordering van volledige schadevergoeding over te gaan.

Artikel 17 – Geschil en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BouwJeTekeningen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. BouwJeTekeningen heeft het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18 – Risico

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 19 – Wijziging van voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekkingen met BouwJeTekeningen.
 2. De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. BouwJeTekeningen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. BouwJeTekeningen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar is geworden.